maandag 24 oktober 2016

Nexus Institute: What will save the world?

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de intrinsiek zelfdestructieve onbalans van het ego die zich nu manifesteert in de dreigende vernietiging van de mens via de opwarming van de aarde de vraag oproept: 'What will save the world?'

Het Nexus Institute stelt deze vraag op grond van de volgende constateringen: "Extremisme, fanatisme en barbarij zijn alom manifest. Meer en meer autoritaire regimes ontstaan en het fascisme keert terug in de westerse en Arabische wereld, politieke en academische ontkenningen ten spijt. De begrippen democratie en vrijheid worden maar al te vaak misbruikt, en verliezen daardoor hun betekenis. De cohesie in de samenleving en de solidariteit tussen volkeren verdwijnt en sociale ongelijkheid en xenofobie nemen toe. Er zijn machtselites zonder enige moraal die politiek onaanraakbaar zijn. De pax Americana is niet geëvolueerd tot een pax Humana. In plaats daarvan kennen we een hernieuwde strijd om de wereldheerschappij. De wereld zoals wij die nu kennen wordt afgebroken en vervuild, de vernietiging van de aarde gaat alsmaar door. Techniek blijkt naast een zege ook een monster van Frankenstein te zijn. Internationale instituties en organisaties verliezen gezag en daadkracht, en alom vermindert het vertrouwen in een democratische wereldorde. Geestelijke waarden en deugden lijken te verdwijnen in een oceaan van angsten, onzekerheden en begeerten. De taal van de muzen, de wereld van het boek, de liefde voor de wijsheid zijn fenomenen behorend bij een tijdperk dat definitief voorbij lijkt: het tijdperk van een door burgers gecultiveerd humanisme. Ondertussen zijn er een miljoen mensen op de vlucht voor oorlog, geweld en armoede, die nergens welkom zijn... Wat zullen de gevolgen zijn? Als de toestand zo ernstig is als de berichten uit de wereld doen vermoeden, moet vervolgens de vraag worden gesteld wat nu eigenlijk het defect in onze beschaving is. Want waarom gaat het, blijkbaar, steeds weer mis?"

"Aan reeds gegeven antwoorden ontbreekt het niet. Het defect in onze samenleving zou komen door: Satan (de gnostici), de erfzonde (Paulus en Augustinus), menselijke begeerte (Spoinoza), een gebrek aan zelfstandig denken (Kant), religie (Voltaire en Feuerbach), de rede (Rousseau), een crisis in de rede (Husserl, Horkheimer, en Pirsig), de dood van God (Nietzche), het kapitalisme (Marx), de pathologie van de beschaving (Freud), het verval van waarden (Herman Broch), de democratie (Ortega y Gasset), de teloorgang van het Europees humanisme (Thomas Mann),....Om slechts een paar filosofische visies te noemen die allemaal claimen de oorzaken van het defect in onze beschaving te kennen."

"Daarnaast zijn er uiteraard ook de niet minder belangrijke sociologische en pragmatische analyses die de crisisverschijnselen in onze maatschappij willen duiden. Vaak wordt dan gewezen op het gecultiveerde egoïsme van het neoliberalisme, de economische crisis en de sociale ongelijkheid, het verraad der elites en verandering van machtsstructuren, de verwetenschappelijking en technologisering, het materialisme en decadentie, religieus fanatisme, ressentiment en verleidingen van de totalitaire politiek, de gecultiveerde betekenisloosheid door massamedia en de amusementsindustrie, een gebrek aan solidariteit en gedeelde verantwoordelijkheid in een geïndividualiseerde samenleving."

"Welke van deze antwoorden kunnen het beste de huidige toestand en ontwikkelingen in de wereld duiden? Pas als we dat weten, kunnen we pogen een antwoord te geven op de belangrijke vraag: Wat zal de wereld redden?"

Tot zover de tekst van het Nexus Institute. Duidelijk is dat er een oneindig aantal oorzaken en oplossingen gevonden kan worden die allemaal met elkaar samenhangen en mede daardoor niet doordringen tot de essentie van het probleem en dus ook niet van de oplossing. Dat is logisch, omdat ze zich allemaal bevinden op het niveau van de oneindig complexe vorm, de dualiteit. En dus bevinden op het niveau van het ego als zijnde de bewustzijnsstaat van de gevangenschap van de vorm, de dualiteit. Een gevangenschap waar de mens zich al in bevindt sinds het begin van zijn bestaan, ook al streeft hij sinds dat begin, zij het onbewust, naar de bevrijding van zijn ego via de zoektocht naar zijn verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg zijn Zijn. Die zoektocht is tot op heden mislukt. De reden daarvan is dat hij het Zijn zoekt in de vorm terwijl het geen vorm is. Dat mislukken heeft tot gevolg dat het ego, dat intrinsiek dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is, nu de climax van deze zelfdestructie bereikt. En wel in de vorm van de vele crises met in ultimo de opwarming van de aarde die het voortbestaan van de mens bedreigt.

Wat de wereld zal redden is dus de ontwikkeling van het Zijn. Maar die ontwikkeling is het grootste taboe van de mens en ontbreekt dus in de samenleving. Sterker nog, die ontwikkeling wordt tegengewerkt dan wel genegeerd. Net als alle instituties maakt ook de wetenschap en dus ook het Nexus Instituut zich daar schuldig aan, zo blijkt uit de pogingen van NLbe. Bekijken we het lijstje van de sprekers tijdens deze conferentie dan wordt duidelijk dat het taboe hoogstwaarschijnlijk overeind zal blijven en derhalve de crises zullen toenemen. Wellicht met als gevolg de bizarre voorspelling van topklimaatwetenschapper Guy McPherson getiteld: 'Human extinction in our lifetime'.


Naar aanleiding van de conferentie van het Nexus Instituut heb ik de directeur ervan de heer Rob Riemen op 25-10-2016 de volgende email gestuurd.

Geachte heer Riemen,

‘What will save the world’ is de titel van uw volgende conferentie.
Die titel zegt mij dat u zich bewust bent van de ernst van de crises waarin de wereld zich momenteel bevindt.
Ik vind het bewonderenswaardig dat u het defect van de beschaving en de bestaande oplossingen daarvan zo goed duidt.
De complexiteit daarvan maakt duidelijk dat die oplossing in de vorm van het antwoord op de vraag ‘What will save the world’ ondoenlijk lijkt.
Om die reden wil ik onderstaand graag mijn antwoord op die vraag geven in de hoop dat deze in de conferentie aan de orde komt.

Mijn antwoord. Het enige dat de wereld kan redden is de ontwikkeling van het verlicht/volmaakt/echt zijn of kortweg het Zijn.
Dat is tevens het antwoord op uw vraag: Waartoe ben ik op aarde?

Argumentatie. Ieder mens die op aarde komt is qua bewustzijn de gevangene van het materie-, deel-, dualiteitaspect van het universum en daardoor afgescheiden van het geest-, geheel-, singulariteitaspect.
Die bewustzijnsstaat is het welbekende ego.
Als gevolg van deze bewustzijnsstaat streeft de mens al sinds het begin van zijn bestaan naar de bevrijding uit deze gevangenschap oftewel naar heelheid.
Die heelheid is het Zijn.

De reden dat hij het Zijn nog steeds niet gerealiseerd heeft, is het feit dat hij als gevolg van zijn gevangenschap van de materie het Zijn tracht te realiseren via de vorm terwijl het Zijn geen vorm is.
Dat geschiedt op grond van het illusoire idee dat het leven maakbaar is en dit maakbaarheididee als grondslag van ontwikkeling en probleemoplossing te hanteren.
De non-realisatie van het Zijn zou geen probleem zijn, ware het niet dat het ego dualistisch en dus de staat van onbalans is die zelfdestructief is en nu de climax daarvan wordt bereikt.
Het ego is derhalve de oorzaak van problemen in het algemeen en de huidige existentiële in het bijzonder.

Zijnsontwikkeling is de enige directe en echte door het leven zelf gedirigeerde weg naar het Zijn.
Die weg bestaat uit het toelaten van de gevoelens die het leven via de onvermijdelijke confrontatie aanreikt.
Daartoe dient de weerstand ertegen van het uiterst krachtige, slimme en tot op heden succesvolle ego herkend en weerstaan te worden.
Om deze reden kan zijnsontwikkeling als oneindig eenvoudig en als het moeilijkste wat er is worden aangemerkt.

Gegeven de ernst van de problemen kan het van cruciaal belang worden geacht het Zijn te realiseren.
Het probleem is echter dat als gevolg van de kracht van het ego en het ego-eigen maakbaarheididee zijnsontwikkeling ontbreekt in de samenleving.
Om daar wat aan te doen heb ik premier Rutte de brief geschreven die u in de bijlage aantreft.

Voor meer informatie verwijs ik u graag naar onderstaande websites en naar mijn boek ‘Zijn: de ideale wereld’.
Ik zou graag uw mening over mijn antwoord en mijn voorstel aan premier Rutte voor een nationaal instituut willen vernemen.
Mocht u daarvoor een mondelinge toelichting willen, dan ben ik daar graag toe bereid.

Met vriendelijke groet,
Cor Bijl
Oprichter


NLbe, Nederlands instituut voor zijnsontwikkeling

Geen opmerkingen:

Een reactie posten