dinsdag 29 november 2016

Een open godsbeeld is veel aantrekkelijker


Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat geloven in God verandert in één zijn met God. Maar voordat het zover is moet God eerst uit het heersende godsbeeld worden gehaald. Dit artikel van Bram Bregman, predikant te Emmeloord, helpt daarbij. Want hij pleit voor een open godsbeeld waarbij ieder vrij is om op zijn of haar eigen wijze in God te geloven. Daartoe moet, zo stelt hij, de kerk wel haar verticale kerkleer van eeuwen relativeren en de pluraliteit van onze postmoderne en postchristelijke tijd omarmen.
Als dat geschiedt, dan wordt God meer van de mensen dan van de kerk. En dat kan leiden tot het aanvaarden van God in jezelf in plaats van buiten jezelf en de kerk als plaatsvervanger ervan op aarde. De mens kan dan via de innerlijke weg naar God op zoek gaan en daar zijnsontwikkeling als zijnde de door het leven zelf gedirigeerde en dus enige weg naar het één zijn met God, het Zijn, voor toepassen.

Bron: Trouw 29 november 2016

dinsdag 22 november 2016

Scheiding van kerk en staat is geen formule


Voorbeeld van belemmering zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat houdt onder andere in dat de scheiding van kerk en staat ter discussie komt te staan. Professor Oldenhuis vindt dat het geen formule is. Met andere woorden, dat er geen duidelijke scheiding te maken is. Dat betekent dat de scheiding minder scheidend wordt. Dat er dus wel wederzijdse beïnvloeding kan plaats vinden. Uit oogpunt van de kwantumsprong een goede zaak, want dan komt de dogmatiek van het geloof goed in beeld en kunnen we ons er bewust van worden. Een bewustwording zonder welk we ons er niet van kunnen ontdoen zoals de kwantumsprong wil. Die wil immers dat we innerlijk vrij worden. Dat we ons bevrijden uit de gevangenschap van de materie c.q. het ego dat het leven wil beheersen. Uit oogpunt hiervan wil het nog veel meer. Het wil dat de mens zich voor wat betreft zijn geestelijke ontwikkeling helemaal niet meer met vorm (gedrag, uiterlijkheden) bezig houdt. Want het bevrijden uit de gevangenschap van de materie en daarmee één worden met de geest (het Al, God) is een puur geestelijk proces of beter gezegd een bewustzijnsproces, een proces van bewustwording van gevoelens en het toelaten daarvan dat bevrijdt van gevoelens, van het uit gevoelens en de wil daarvan bestaande ego met het Zijn als resultaat.

Bron: Trouw 22 november 2016

maandag 21 november 2016

We struikelen over alle doemscenario's

Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.

De kwantumsprong van ego naar Zijn doet zijn werk. Dat geschiedt enerzijds door de toename van crises en anderzijds door de toename van bewustwording, van spirituele ontwikkeling. Als gevolg van de weigering de spirituele ontwikkeling echt uit te voeren via zijnsontwikkeling nemen de crises toe tot zelfs een existentiële crisis: de opwarming van de aarde. Die dreiging wordt ervaren en geduid als de Apocalyps, de vernietiging van de mensheid.
Journalist Steven Strouykens heeft hier een boek over geschreven. In het gedeeltelijk hiernaast geplaatste artikel van Trouw hierover wordt duidelijk dat Steven geen andere oorzaak van die Apocalyps kan bedenken dan van buiten komende oorzaken. En dus niet de innerlijke oorzaak, bestaande uit het intrinsiek dualistische en derhalve zelfdestructieve ego, kan bedenken. Om die reden is het boek slechts wegbereidend voor zijnsontwikkeling.

Bron: Trouw 21 november 2016

vrijdag 11 november 2016

Waarom Trump?

 
Voorbeeld van wegbereiding zijnsontwikkeling.
 
Donald Trump wordt de nieuwe president van de Verenigde Staten. In combinatie met de Brexit, het Oekraïne referendum en vergelijkbare processen is daarmee een duidelijke trend zichtbaar geworden. Alle deskundigen vragen zich af hoe dat mogelijk is gezien zijn gedrag. Niemand maar dan ook werkelijk niemand weet tot de fundamentele oorzaak en oplossing daarvan door te dringen. Het dichtstbij komt 'het verzet tegen de elite, de gevestigde orde, die de gewone man in de kou laat staan'. Want dat past in de evolutionaire kwantumsprong van ego naar Zijn die zich in de samenleving voltrekt als reactie van het leven op het feit dat de mens zichzelf dreigt uit te roeien en die de mens wil bevrijden van zijn ego, zijn gevangenschap van de materie, zijn intrinsieke onvrijheid.
 
Maar in dat inzicht ontbreekt zijnsontwikkeling als zijnde de methode waarmee de kwantumsprong voltooid kan worden en dus de echte oplossing is. Als gevolg daarvan wordt de oplossing weer gezocht in het ego-eigen maakbaarheididee, dus in het hebben van meer en meer via economische groei. Daarbij voorbijgaand aan het feit dat dat juist de existentiële dreiging vergroot. Trump jaagt ons dus de stuipen op het lijf. Temeer daar hij van het klimaatakkoord af wil en de bestaanszekerheid van mensen bedreigt (dreigende uitzetting, dreigende terugtrekking uit de NAVO, enz.).
 
Helaas is die existentiële angst precies wat de mens nodig heeft om zich bewust te worden van het feit dat dat het ego in stand houdt en dat dat via zijnsontwikkeling toegelaten moet worden om zich van het ego te bevrijden en daarmee het Zijn, de voltooiing van de kwantumsprong, te realiseren. Maar de gevestigde instituties willen hier niets maar dan ook niets van weten. Zelfs het SCP, het Sociaal en Cultureel Planbureau, als zijnde de adviseur van de instituties niet. Ik ben dan ook benieuwd wat de volgende stap van het leven is om ons tot zijnsontwikkeling te dwingen. Meer terreur? Meer milieuvernietiging? Meer opwarming van de aarde en bijbehorende natuurrampen? Meer koude of misschien wel hete oorlog? Meer nucleaire dreiging? Meer verharding van de samenleving? Meer geloofsstrijd? We zullen het zien.